Nová podoba dopravních značek


Nové dopravní znaÄky se na Äeských silnicích objevily poÄátkem roku 2016. Jedná se o úpravy zakotvené ve vyhlášce 294/2015 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Odborníci v sektoru dopravy se bohužel vÅ¡ak shodují na tom, že mnoho Å™idiÄů v dneÅ¡ním hustém, zvláštÄ› mÄ›stském provozu, ani nestaÄí znaÄky sledovat a u nÄ›kterých z nich dokonce ani Å™idiÄi neví, co vlastnÄ› znamenají.
MÄ›ní se kupříkladu podoba dopravní znaÄky dálnice. Od roku 2016 se v České republice objevilo „nově“ 450 kilometrů dálnic, což nebylo způsobeno jejich výstavbou, ale pouze novým znaÄením. DoÅ¡lo k tomu, že silnice pro motorová vozidla byla systémovÄ› pÅ™evedena do dálnic tzv. druhé kategorie, pÅ™iÄemž původní znaÄku dálnice na modrém poli nahradila znaÄka Ätvercová na zeleném podkladu. NemÄ›ní se vÅ¡ak jen vzhled nÄ›kterých znaÄek, nýbrž i samotná pravidla silniÄního provozu:
práce na silnici

Změna v maximální povolené rychlosti na pozemních komunikacích

Původní silnice pro motorová vozidla se zaÅ™adila novÄ› do kategorie silnic I. třídy pozemních komunikací a souÄasnÄ› s tím se na nich mÄ›ní maximální hodnota povolené rychlosti z původních 130 km/h na 110 km/h. Zároveň se Å™ada původních silnic I. třídy s omezením rychlosti na 90 km/h pÅ™evedla do této kategorie s maximální povolenou rychlostí 110 km/h. Na vÅ¡ech tÄ›chto silnicích doÅ¡lo zároveň k omezení provozu nemotorových vozidel a platí zde stávající znaÄení (dopravní znaÄka bílého osobního auta na modrém Ätvercovém podkladu).
bez problému

Na dálnicích můžete jet stále jen maximální rychlostí 130 km/h

NÄ›kteří Å™idiÄi by urÄitÄ› uvítali zmÄ›nu maximální povolené rychlosti na dálnicích, ale nic takového se nestalo. Stále platí omezení na tÄ›ch starých „dobrých“ sto tÅ™icet za hodinu. Že bychom se tedy na Äeských dálnicích prohánÄ›li vozem Ferrari s jeho obvyklou provozní rychlostí, tedy nehrozí.
rychlost

ZmÄ›na ve znaÄení platí i pro chodce a cyklisty

NovÄ› se znaÄí na pozemních komunikacích také místa pro pÅ™echázení chodců a tzv. „pÅ™ejezdy pro cyklisty“. Zatímco místo pro pÅ™echázení chodců je vyznaÄeno tenkou pÅ™eruÅ¡ovanou Äarou, místo pro pÅ™ejíždÄ›ní cyklistů se znaÄí podobným typem Äáry, jen o nÄ›co silnÄ›jší. V obou případech ovÅ¡em platí, že se k nim nevztahuje pÅ™ednost pro chodce, jak je tomu u klasických „pÅ™echodů pro chodce“.