Jaké jsou druhy a možnosti připojení k Internetu?


Internet je struÄnÄ› Å™eÄeno celosvÄ›tová struktura navzájem propojených výpoÄetních systémů. Vžitý termín „síť“, který se v ÄeÅ¡tinÄ› používá běžnÄ› jako slangový výraz, nahrazuje Äást samotného slova Internet (Inter jako mezi a net jako network, Äili síť). V souÄasné dobÄ› již téměř tÅ™icet let probíhá komunikace mezi poÄítaÄi prostÅ™ednictvím protokolu TCP/IP. Lidé nejÄastÄ›ji používají Internet k zobrazování webových stránek, k pÅ™enosu datových souborů vÄetnÄ› multimediálních, a také k elektronické poÅ¡tÄ› (e-mailu). Každé zařízení pÅ™ipojené k Internetu, je identifikovatelné svou unikátní tzv. IP adresou a pro zjednoduÅ¡ení práce a lepší orientaci v prostoru Internetu se zavedly tzv. domény.drátové pÅ™ipojení

V souÄasné dobÄ› se lze k Internetu pÅ™ipojit nÄ›kolika způsoby

  • Nejstarším a nejznámÄ›jším typem je telefonní linka telefonního operátora, k tomu je zapotÅ™ebí modem a dnes se pÅ™ipojíte pÅ™es tzv. Digital Subscriber Line, což je vysokorychlostní přípojka, která nahradila původní ISDN (Integrated Services Digital Network) pÅ™ipojení a jeÅ¡tÄ› starší pÅ™ipojení vytáÄené.
  • Druhou možností je kabelový Internet.
  • TÅ™etím, ménÄ› Äastým typem, je pÅ™ipojení pÅ™es elektrickou rozvodnou síť.
  • ÄŒtvrtým, velmi Äastým pÅ™ipojením, je bezdrátové pÅ™ipojení do datové sítÄ›, a to buÄ v rámci satelitní sítÄ›, nebo prostÅ™ednictvím mobilního operátora do mobilní sítÄ›.
  • Pátá opÄ›t Äasto využívaná přípojka je pÅ™es tzv. Wi-Fi, což je zjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno bezdrátové propojení s využitím tzv. frekvenÄního pásma bez nutnosti licence, podmínky pro provoz na urÄité frekvenci udává ÄŒeský telekomunikaÄní úřad.

malý notebook
Zkratka Wi-Fi se dnes objevuje doslova na každém kroku, pÅ™esto vÄ›tÅ¡ina lidí neví, co znamená. Jedná se o jakýsi slovní obrat, který navazuje na známý termín Hi-Fi (napÅ™. Hi-Fi věž), a to znamená doslova high fidelity, tedy v pÅ™ekladu vysoká vÄ›rnost. Wi-Fi znamená „wireless fidelity“, což je tedy v pÅ™ekladu vÄ›rnost bezdrátová. ObecnÄ› se Wi-Fi pÅ™ipojení používá v různých obchodních centrech, sportovních areálech, v infocentrech, kavárnách apod. a je to také nejÄastÄ›jší pÅ™ipojení k Internetu ve venkovských sídlech, kde nejsou takové možnosti kabelových rozvodů.